Aku Dengar Bunyi Tentra Tuhan

Aku dengar bunyi tent'ra Tuhan (2x)
Bunyi pujian, bunyi perang
Bala tent'ra Tuhan (3x)
Maju perang

Slideshow Data

Back